Η οικονομική πολιτική του κράτους

Η οικονομική πολιτική του κράτους, κατά κανόνα,αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα επιτρέπει την επίτευξη με μέγιστη αποτελεσματικότητα της επίτευξης των τακτικών και στρατηγικών στόχων που αναφέρονται στο πρόγραμμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της χώρας στο μέλλον. Η δημοσιονομική πολιτική του κράτους περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία: δημοσιονομικό, φορολογικό, τελωνειακό, νομισματικό και νομισματικό.

Η οικονομική πολιτική του κράτους είναιμια σειρά από στοχευμένες δράσεις με στόχο τη θέσπιση στόχων, και να προσδιορίσει τα μέσα για την επίτευξή τους. Έτσι, είναι η οικονομική πολιτική του κράτους, η οποία εκδηλώνεται με τη χρήση των δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και φορολογική ρύθμιση, στη ρύθμιση των δαπανών και των εσόδων, ο αντίκτυπος στην εθνική συναλλαγματική ισοτιμία, και από το σχηματισμό του κρατικού προϋπολογισμού, στη διαχείριση της νομισματικής κυκλοφορίας.
Το κύριο θέμα της πολιτικής -κατάσταση. Είναι αυτοί που εκτελούν την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων εννοιών οικονομικής ανάπτυξης. καθορίζονται οι κύριες κατευθύνσεις της εφαρμογής τους. τα μέτρα αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Η οικονομική πολιτική του κράτους στην ουσία του -αυτές είναι στρατηγικές κατευθύνσεις που καθορίζουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές χρησιμοποίησης χρηματοδότησης και παρέχουν λύση για τα κύρια καθήκοντα που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής σφαίρας και της οικονομίας της χώρας. Μαζί με αυτό το κράτος, εκτελούνται τα τρέχοντα καθήκοντα και οι στόχοι της εφαρμογής των οικονομικών σχέσεων. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είναι αλληλένδετες και στενά αλληλένδετες.

Η οικονομική πολιτική του κράτους αποτελεί αναπόσπαστο μέροςοικονομικής πολιτικής. Η οικονομική στρατηγική είναι μια μακροπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική του κράτους, σχεδιασμένη για μια μακροπρόθεσμη προοπτική, προβλέπει τη λύση μεγάλων αποστολών. Έτσι, τα οικονομικά μέτρα και οι αποφάσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων για περίοδο 12 μηνών θεωρούνται μακροπρόθεσμη πολιτική.


Οικονομικές στρατηγική - είναι η λύση των προβλημάτων σεένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης με τη βοήθεια της έγκαιρης ομαδοποίησης των οικονομικών δεσμών. Οι αρχές για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων πολιτικών είναι αλληλένδετες. Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποφάσεις πρέπει απαραίτητα να συσχετίζονται με μακροπρόθεσμους στόχους και να συμβάλλουν στην επίτευξή τους. Αυτή η συσχέτιση συνδέεται στενά με τη στρατηγική και την τακτική στην οικονομική πολιτική του κράτους ως συνόλου. Οι στρατηγικές αποφάσεις και η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική του κράτους σχετίζονται με επενδύσεις, επομένως αναλύονται οι επενδυτικές διαδικασίες για την ανάπτυξή τους.

Η χρηματοπιστωτική αγορά είναι αμια οργανωμένη θεσμική δομή για τη δημιουργία χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων για την επακόλουθη ανταλλαγή τους. Στη χρηματοπιστωτική αγορά υπάρχει κινητοποίηση κεφαλαίων, χορηγούνται δάνεια και πραγματοποιούνται ανταλλαγές νομισματικών συναλλαγών. Η δραστηριότητα της εθνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ορισμένες περιοχές όπου συγκεντρώνεται η δραστηριότητά τους. Κατά κανόνα, πρόκειται για διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα όπου διεξάγεται η πλειονότητα των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αν αναφέρετε τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές σε μειούμενη κλίμακα, τότε ο κατάλογος θα κατευθυνθεί από το Λονδίνο, και η Σιγκαπούρη θα το ολοκληρώσει. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν ένα σύνολο εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι δραστηριότητες των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών ρυθμίζονται από ποικίλους διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες.